Fluxys Belgium – Gereglementeerde informatie:

Fluxys Belgium – Gereglementeerde informatie:

28 maart 2024 18:15 u. – Gereglementeerde informatie: jaarresultaten 2023

  • Geconsolideerd nettoresultaat van 77,4 mln EUR (83,7 mln EUR in 2022): vermindering van de billijke marge vastgelegd in de tarifaire methodologie voor de LNG-terminal 
  • Voorstel aan de algemene vergadering van 14 mei 2024: bruto dividend van 1,40 EUR per aandeel (2023: 1,40 EUR per aandeel)
  • 24/7 in de bres voor bevoorradingszekerheid: hoge volumes naar Nederland en Duitsland houden aan, en bijkomende vervoerscapaciteit in gebruik
  • Backbones waterstof en CO2 krijgen vorm: voorbereidingen volop aan de gang om in 2026 de eerste vervoerscapaciteit voor waterstof en CO2 in ons land aan te bieden 
  • Eerste stap naar ondergrondse waterstofopslag: testinjectie met waterstof in onze ondergrondse opslaginstallatie in Loenhout
  • Fluxys hydrogen en Fluxys c-grid kandidaat-netbeheerders: 2 dochterbedrijven van Fluxys Belgium klaar om rol op te nemen in de toekomstige waterstof en CO2-economie van België  
  • Sterke partnerschappen om ons land als multi-moleculehub uit te bouwen: akkoorden met Duitse, Nederlandse en Britse infrastructuurpartners om de waterstof- en CO2-netwerken te connecteren
  • Met zeewater onze CO2-emissies afbouwen: drie bijkomende hervergassers in gebruik die de warmte van zeewater gebruiken om LNG in gasvorm om te zetten

  
In dit persbericht                                   

Financiële kerncijfers

Geconsolideerde omzet en nettoresultaat 

Efficiëntie-inspanningen in lijn met gereguleerd tariefmodel 

167,7 mln. EUR investeringen

Markante feiten

24/7 in de bres voor bevoorradingszekerheid

Bijkomende vervoerscapaciteit in gebruik 

Backbones waterstof en CO2 krijgen vorm 

Eerste stap naar ondergrondse waterstofopslag 

Fluxys hydrogen en Fluxys c-grid kandidaat-netbeheerders 

Sterke partners maken een sterke hub 

Met zeewater onze CO2-emissies afbouwen 

Fluxys Belgium NV – resultaten 2023 (volgens Belgische normen): voorstel van resultaatsverdeling 

Financiële vooruitzichten 2024 

Externe controle 

Contact 

Over Fluxys Belgium 

Bijlage 

 

Financiële kerncijfers  

Resultatenrekening  (in duizend euro)  31.12.2023  31.12.2022 
Bedrijfsopbrengsten  592 788  912 559 
EBITDA*  285 809  323 167 
EBIT*  129 570  147 305 
Nettowinst  77 423  83 728 
Balans  (in duizend euro)  31.12.2023  31.12.2022 
Investeringen in materiële vaste activa tijdens het boekjaar  167 654  105 525 
Totaal van de materiële vaste activa  1 873 286  1 855 375 
Eigen vermogen  613.413  643 617 
Netto financiële schuld*   219.404  493 800 
Totaal van de geconsolideerde balans  3.358.616  3 406 570 

* Voor de definities en de gebruiksredenen van deze indicatoren, zie bijlage.

Geconsolideerde omzet en nettoresultaat

De omzet van de groep Fluxys Belgium bedraagt 592,8 mln. EUR in 2023. Dit betekent een daling van 319,8 mln. EUR ten opzichte van de omzet van 2022, die 912,6 mln. EUR bedroeg. Deze evolutie is in lijn met de tariefmethodologie. De uitzonderlijke solidariteitsbijdrage van 300 mln. EUR in 2022 werd niet opnieuw geheven in 2023. Daardoor was er in 2023 geen impact op de omzet zoals in 2022.  

Het geconsolideerde nettoresultaat is gedaald van 83,7 mln. EUR in 2022 naar 77,4 mln. EUR in 2023, wat een daling van 6,3 mln. EUR betekent. De evolutie van het nettoresultaat vloeit voornamelijk voort uit de vermindering van de billijke marge vastgelegd in de tarifaire methodologie voor de LNG-terminal.

Efficiëntie-inspanningen in lijn met gereguleerd tariefmodel  

De tariefmethodologie 2020-2023 (vastgelegd door de regulator, de CREG) hanteert het principe dat alle redelijke kosten, inclusief interesten en een billijke vergoeding, gedekt worden door de gereguleerde inkomsten. Daarnaast zijn er een aantal stimulansen gericht op kostenbeheersing en het sturen en controleren van een aantal prestaties van de onderneming. Dankzij een strikte beheersing van de exploitatiekosten, gecombineerd met aanzienlijke inspanningen op het vlak van efficiëntie, is de groep Fluxys Belgium erin geslaagd om de meeste regulatoire doelstellingen te behalen en die stimulansen te boeken in een periode van grote operationele uitdagingen.

167,7 mln. EUR investeringen  

In 2023 bedragen de investeringen in materiële vaste activa 167,7 mln. EUR, tegenover 105,5 mln. EUR miljoen in 2022. Van dit bedrag werd 50,4 mln. EUR besteed aan LNG-infrastructuurprojecten, 9,1 mln. EUR aan opslag gerelateerde projecten en 106,3 mln. EUR aan transport gerelateerde projecten, waaronder 51,3 mln. EUR voor de pijpleiding Desteldonk-Opwijk, die klaar is om gebruikt te worden voor waterstoftransport zodra de markt er klaar voor is.

 

Markante feiten  

24/7 in de bres voor bevoorradingszekerheid 

Alles in het werk stellen voor de bevoorradingszekerheid in Noordwest-Europa, dat is wat al onze ploegen het hele jaar door hebben gedaan. De geopolitieke toestand in Oekraïne heeft de dynamiek op de gasmarkten en de richting van de stromen in Europa ingrijpend veranderd. Naast de bevoorrading van ons land bleven leveranciers via het Belgische net grote hoeveelheden aardgas naar Nederland en Duitsland brengen. Tegelijk kon onze ondergrondse opslag in Loenhout volledig worden gevuld om met een maximale buffer de winter in te gaan. Ons Belgische net bevestigde daarmee eens te meer zijn rol als energiedraaischijf voor Europa, met Zeebrugge als een belangrijke toegangspoort.  

Bijkomende vervoerscapaciteit in gebruik  

Snel schakelen was de boodschap om de nieuwe bevoorradingssituatie in Europa te ondersteunen. We hebben de as Zeebrugge-Brussel met een bijkomende pijpleiding versterkt, om meer aardgas vanuit Zeebrugge landinwaarts te voeren en tegelijk de hoge stromen naar de buurlanden aan te houden. Eind 2023 namen we het deel Desteldonk-Zele van de nieuwe leiding in gebruik. Tegelijk is de leiding ontworpen om waterstof te vervoeren zodra de markt er klaar voor is. De multi-molecule leiding is onze eerste concrete stap in de versnelling van de energietransitie. 

Backbones waterstof en CO2 krijgen vorm 

De industrie maximaal helpen decarboniseren, daar gaan we voor. We stellen alles in het werk om in 2026 de eerste vervoerscapaciteit voor waterstof en/of CO2 in ons land aan te bieden. Na opnieuw een jaar van intensief overleg met de industrie bereiden we volop de volgende stappen voor en de nieuw aangelegde infrastructuur op de as Zeebrugge-Brussel vormt meteen de eerste 44 kilometer van de toekomstige waterstofbackbone in België. Voor CO2 werken we eveneens aan een backbone die de afgevangen CO2 zal vervoeren naar onderzeese opslagplaatsen en sites voor hergebruik. En naast de aanleg van de backbones voor waterstof en CO2 zetten we ook voluit in op de ontwikkeling van terminals voor de invoer van koolstofarme molecules en de uitvoer van CO2.  

Eerste stap naar ondergrondse waterstofopslag 

Onze expertise, innovatiekracht en bestaande infrastructuur zijn vitale bouwstenen voor het toekomstige energiesysteem. Onze 4.000 kilometer pijpleidingen zullen we maximaal hergebruiken om waterstof en CO2 te vervoeren. En met een testinjectie met waterstof onderzoeken we of ook onze unieke ondergrondse opslaginstallatie in Loenhout kan bijdragen aan de waterstofeconomie. Vandaag is het een reusachtige buffer voor aardgas, in de toekomst mogelijk voor waterstof.

Fluxys hydrogen en Fluxys c-grid kandidaat-netbeheerders 

In juli werd de federale waterstofwet goedgekeurd. De wet regelt de aanduiding van de netbeheerder die instaat voor de planning, de ontwikkeling en het beheer van het waterstofvervoersnet in België. In lijn met die wet hebben we dochterbedrijf Fluxys hydrogen opgericht dat zijn kandidatuur voor het beheer van het waterstofnetwerk heeft ingediend. Verwacht wordt dat de federale regering in de eerste maanden van 2024 de netbeheerder zal aanduiden. De regio’s zetten een regulatoir kader op voor CO2-vervoersactiviteiten. Daarop anticiperend hebben we samen met Pipelink, Socofe en SFPIM het dochterbedrijf Fluxys c-grid opgericht, een afzonderlijk bedrijf dat klaar staat om zich kandidaat te stellen voor de planning, de ontwikkeling en het beheer van de CO2-vervoersinfrastructuur in België.

Sterke partners maken een sterke hub 

Sterke partnerschappen en connecties met de buurlanden zijn essentieel voor de ontwikkeling van een open toegang vervoersinfrastructuur voor zowel waterstof als CO2. Met OGE en Wintershall Dea in Duitsland verkennen we een grensoverschrijdende pijpleiding voor het transport van CO2. Met OGE onderzoeken we ook een grensoverschrijdende waterstofverbinding tussen België en Duitsland. Met het Britse National Gas werken we eveneens samen in het kader van de energietransitie. En met de Nederlandse waterstofnetbeheerder Hynetwork Services bekijken we de mogelijkheden om onze respectieve waterstofnetten met elkaar te verbinden. Door onze waterstof- en CO2-netwerken te connecteren met die van buurlanden bouwen we ons land uit als multi-moleculehub voor zowel de economie in België als Noordwest-Europa. 

Met zeewater onze CO2-emissies afbouwen  

Ons streefdoel: tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Eerste mijlpalen zijn om onze broeikasgasemissies in 2025 gehalveerd te hebben ten opzichte van 2017 en in 2030 door te stoten naar een vermindering van 67%. Op onze LNG-terminal in Zeebrugge hebben we in 2023 drie bijkomende hervergassers in gebruik genomen die de warmte van zeewater gebruiken om LNG weer in gasvorm om te zetten. Deze vervangers van de klassieke verwarmingsinstallaties zorgen voor een aanzienlijk efficiënter energieverbruik en substantieel lagere CO2-emissies op de terminal. 

 

Fluxys Belgium NV – resultaten 2023 (volgens Belgische normen): voorstel van resultaatsverdeling

Het nettoresultaat van Fluxys Belgium NV bedraagt 79,5 mln. EUR, tegenover 84,0 mln. EUR in 2022.  

Fluxys Belgium zal aan de algemene vergadering van 14 mei 2024 een bruto dividend van 1,40 EUR per aandeel voorstellen.  

Rekening houdend met een overgedragen winst van het vorige boekjaar van 93,1 mln. EUR en een onttrekking aan de reserves van 27,5 mln. EUR, zal de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorstellen om het resultaat als volgt toe te wijzen:  

  • 98,4 mln. EUR als dividenduitkering en  
  • 101,7 mln. EUR als over te dragen winst  

Indien dat voorstel van resultaatverwerking wordt aanvaard, zal het brutodividend 1,40 EUR per aandeel bedragen voor het boekjaar 2023. Dat bedrag zal betaalbaar worden gesteld vanaf 22 mei 2024.  

 

Financiële vooruitzichten 2024

Het nettoresultaat van de Belgische gereguleerde activiteiten zal, conform de tarifaire methodologie 2024-2027, bepaald worden door verschillende regulatoire parameters waaronder het geïnvesteerde eigen vermogen en de financiële structuur, alsook door stimulansen. 

Verlagingen van vervoer- en opslagtarieven hebben geen impact op resultaten 

In 2023 keurde de federale energieregulator CREG nieuwe vervoer- en opslagtarieven goed voor de regulatoire periode 2024-2027. Voor de vervoertarieven wordt de tariefverlaging van 10% van juli 2022 verlengd in de regulatoire periode 2024-2027. De opslagtarieven worden met 20% verlaagd ten opzichte van de tarieven voor 2023. Die tariefverlagingen hebben geen impact op de resultaten van de groep Fluxys Belgium.  

De gunstige evolutie van de vervoerstarieven is voornamelijk het gevolg van de verkoop van bijkomende capaciteit om de bevoorradingszekerheid in Duitsland en Nederland te ondersteunen. Ook voor opslag waren de marktomstandigheden gunstiger dan verwacht, wat resulteerde in inkomsten die hoger waren dan vooropgesteld. Zoals voorzien in het regulatoir kader worden die extra inkomsten gereserveerd op de zogenoemde regularisatierekening en geleidelijk teruggegeven aan de markt, enerzijds door tariefverlagingen en anderzijds door investeringen die gericht zijn op het versterken van de bevoorradingszekerheid en het ondersteunen van de energietransitie. 

Akkoord tussen Fluxys Belgium en de CREG over de billijke marge   

Fluxys Belgium en de CREG hebben in februari 2024 een akkoord gesloten om via een openbare raadpleging aan de markt een aantal wijzigingen voor te stellen in de tariefmethodologie voor het aardgasvervoersnet, de aardgasopslaginstallatie en de LNG-installatie voor de regulatoire periode 2024-2027.

De tariefmethodologie, aangenomen in juni 2022, voorziet het gebruik van een risicovrije rente van 1,68 % voor de berekening van de marge voor de vier jaren van de regulatoire periode 2024-2027. In de huidige context van sterke volatiliteit van de rentevoeten, een globale stijgende tendens de afgelopen twee jaren en een bijzonder hoge inflatie in 2022, dringt een aantal wijzigingen zich op om een billijke vergoeding van het geïnvesteerde kapitaal in de gereguleerde activa voor de netbeheerders te garanderen en om hen in staat te stellen de investeringen te doen voor het uitoefenen van hun taken.

De openbare raadpleging over de wijzigingen in de tariefmethodologie loopt van 14 maart tot 14 april 2024. De impact van de voorgestelde wijzigingen zal worden gedekt door de regularisatierekening. De door de CREG vastgestelde tarieven voor de periode 2024-2027 blijven in dit stadium dus ongewijzigd. 

Geopolitieke ontwikkelingen  

Op basis van de informatie die tot nu toe beschikbaar is, is het heel moeilijk om de impact van de oorlog in Oekraïne in te schatten. Op basis van de situatie zoals die momenteel bekend is bij het publiek, de essentiële aard van de activiteiten van de onderneming en haar regulatoir kader, voorzien we voorlopig geen significante impact op het geconsolideerde resultaat van de groep Fluxys Belgium in 2024 als gevolg van de oorlog en de daarmee samenhangende maatregelen en marktontwikkelingen. 

 

Externe controle  

De Commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correctie hebben aan het licht gebracht die in de boekhoudkundige informatie, opgenomen in dit persbericht, zou moeten worden doorgevoerd.  

 

Contact 

Financiële en boekhoudkundige gegevens: Filip De Boeck  
+32 2 282 79 89 – [email protected]

Persdienst: +32 471 95 00 24 • [email protected] 

 

Over Fluxys Belgium

Fluxys Belgium noteert op Euronext en behoort tot infrastructuurgroep Fluxys met hoofdkantoor in België. Met 900 medewerkers exploiteert het bedrijf 4.000 kilometer pijpleiding, een terminal voor vloeibaar aardgas met een jaarlijkse hervergassings-capaciteit van 174 TWh en een site voor ondergrondse gasopslag.

Als purpose-gedreven bedrijf draagt Fluxys Belgium samen met zijn stakeholders bij tot een betere wereld door een mooie energietoekomst te bouwen. Met de unieke voordelen van zijn infrastructuur en zijn commerciële en technische expertise engageert Fluxys Belgium zich ertoe om waterstof, biomethaan of andere koolstofneutrale energiedragers te vervoeren en ook CO2, waarbij we de afvang en het hergebruik of de opslag ervan ondersteunen.

Source link